Wróć

Budujemy z poszanowaniem
środowiska naturalnego

bo wierzymy, że nasze odpowiedzialne decyzje mogą pozytywnie kształtować standardy branży.

Budimex - zmieniaj świat

Naszą ambicją jest być liderem branży w obszarze ochrony środowiska.

Konsekwentnie inwestujemy w odnawialne źródła energii i redukujemy ślad węglowy, aby osiągnąć neutralność klimatyczną. Sukcesywnie przechodzimy na model gospodarki o obiegu zamkniętym tak, aby zapewnić cyrkularność w łańcuchu wartości.

Nie poprzestajemy na tym i idziemy krok dalej, jako jedni z pierwszych w Polsce chcemy zmierzyć ślad wodny i wpływ na bioróżnorodność, aby w oparciu o naukową wiedzę planować dalsze aktywności w tym obszarze. Rozumienie złożoności naszego oddziaływania na środowisko naturalne przekładamy w kompleksowy plan działań, stanowiący odpowiedź na czekające nas wyzwania.

Wioletta Roguska - Kierownik ds. ESG, Biuro Zakupów, Jakości i Ochrony Środowiska Wioletta Roguska Kierownik ds. ESG, Biuro Zakupów,
Jakości i Ochrony Środowiska

Przeciwdziałamy
zmianom klimatu

Wiążemy to z podjęciem szeregu działań mających doprowadzić nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Oznacza to z jednej strony konieczność inwestowania w odnawialne źródła, aby zapewnić dostęp do czystej energii, z drugiej zaś obliguje nas do podjęcia szeregu działań służących redukcji emisji CO2 od etapu projektowania inwestycji po jej realizację. W związku z tym planujemy optymalizować nasze procesy projektowe tak, aby uwzględniały analizę potencjałów redukcyjnych danej budowy oraz zamierzamy sukcesywnie zwiększać udział niskoemisyjnych środków transportu czy maszyn ciężkich w procesie budowlanym.

cele strategiczne
 • 2023
  Dążenie do pozyskania z rynku 100% energii elektrycznej pochodzącej z OZE
 • 2026
  100% energii produkowanej przez Spółki Grupy Budimex na potrzeby Budimex pochodzi z OZE
 • 2030
  Dążenie do zredukowania emisji CO2 pochodzącej z zakresu 1 i 2 o 20% (w porównaniu do roku 2020)

  (cel uwzględnia 33% redukcji emisji pochodzącej z floty samochodowej oraz wykorzystanie energii elektrycznej z OZE)

 • 2050
  Osiągnięcie neutralności klimatycznej

Zamykamy
obieg surowców

Zamykanie obiegu surowców rozpoczniemy od analizy potencjałów wdrożenia modelu cyrkularnego w całym łańcuchu wartości tak, aby w kolejnym kroku wypracować i zaimplementować Politykę Cyrkularności. Wynikające z niej standardy działania będą obowiązywały zarówno wewnątrz Grupy, jak i we współpracy z partnerami biznesowymi. Chcemy korzystać z surowców pochodzących z certyfikowanych źródeł oraz takich, które mają niższy ślad węglowy. Zamierzamy konsekwentnie zwiększać odsetek odpadów poddawanych recyklingowi oraz stosować surowce już pochodzące z recyklingu.

cele strategiczne
 • 2024
  Poddanie recyklingowi i odzyskowi 70% gleby i ziemi
 • 2024
  Poddanie odzyskowi przynajmniej 70% odpadów innych niż niebezpieczne
 • 2025
  Opracowanie Polityki Cyrkularności
 • 2026
  Wykonanie analiz cyrkularności dla każdego nowego projektu

Chronimy
zasoby

Jednocześnie chcemy zwiększać nasze zaangażowanie na polu ochrony zasobów naturalnych. Aby robić to w sposób świadomy i odpowiedzialny, niezbędne jest przeprowadzenie analiz wpływu na wykorzystanie zasobów wodnych oraz bioróżnorodność. Dążymy do opracowania kompleksowych planów redukcji naszego śladu w tych dwóch wymiarach. Deklarujemy, iż tego ambitnego zadania podejmiemy się z pełnym zaangażowaniem.

cele strategiczne
 • 2025
  Przeprowadzenie oceny narażenia działalności spółki na stres wodny
 • 2025
  Przeprowadzenie analizy zależności działalności spółki od bioróżnorodności oraz wpływu spółki na bioróżnorodność
 • 2025
  Wykonanie obliczeń Corporate Biodiversity Footprint (CBF)
 • 2026
  Dążenie do Biodiversity Net Positive
Nasze działania wspierają następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju
Strategia esg

Nasze działania

Projektujemy odpowiedzialnie

W procesach projektowania przestrzegamy nie tylko wymaganych prawnie norm i standardów branżowych, ale również proponujemy inwestorom dodatkowe rozwiązania zmniejszające wpływ inwestycji na środowisko. Stosujemy technologie korzystniejsze z perspektywy bilansowania zasobów naturalnych.

Przechodzimy na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Materiałom staroużytecznym dajemy nowe życie - przygotowujemy je do ponownego zastosowania. Sukcesywnie zwiększamy także odsetek materiałów poddawanych recyklingowi.

Zapobiegamy zanieczyszczeniom środowiska

Ograniczamy emisję CO2 m.in. poprzez wykorzystywanie niskoemisyjnych środków transportu oraz skracanie łańcucha dostaw. Budujemy odpowiedzialnie.

Chronimy i odbudowujemy bioróżnorodność i ekosystemy

Dbamy o to, aby nasze inwestycje nie naruszały otaczającej ich przyrody, dlatego m.in. przed rozpoczęciem każdej budowy zabezpieczamy drzewa przed uszkodzeniem mechanicznym. Prowadzimy nasadzenia drzew i krzewów, aby zwiększyć obszar terenów zielonych w naszym kraju. Zapewniamy bezpieczeństwo zwierząt, przesiedlając je.